TAULES D'EQUIVALÈNCIESTAULES D' EQUIVALÈNCIES

EQUIVALÈNCIES ACADÈMIQUES DEL 2n NIVELL DEL CICLE II DE LA FBPA

Mòduls de la prova per
l'obtenció del títol del GES
Mòduls del 2n nivell de la FBPA(GESII)
Àrees de 4º curs d' ESO
Valenciá
Valencià
Valencià: Llengua i Literatura
Castellà
Castellà
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua extrangera
Llengua Extrangera
Llengua Extrangera
Processos i Instruments Matemàtics
Processos i Instruments Matemàtics
Matemàtiques
Naturalesa, Ecología y Salut
Naturalesa, Ecología y Salut
Biologia y Geologia
Ciencia y Tecnología
Ciencia y Tecnología
Tecnología o Física i Química
Societats, Territoris i Processos Històrics
Societats, Territoris i Processos Històrics
Ciencias Socials: Geografía e Història
El Món del treball
El Món del treball

Anexo VII de la ORDEN de 14 de junio de 2000, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regula la implantación de los programas formativos dirigidos a la formación de personas adultas (DOCV 28-06-2000)

NOTA: Resolució de 2017, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs 2017-18: 
Les persones adultes que aporten documentació acreditativa de mòduls aprovats en la prova lliure per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària han de ser adscrites al primer nivel del cicle II, sempre que no acrediten tindre superats, si més no, tres mòduls formatius en aquesta prova, circunstancia aquesta que permet la seua adscripció directa al segon nivel. En tots dos nivells, cal considerar convalidats els mòduls aprovats en aquesta prova


EQUIVALÈNCIAS ENTRE SISTEMES EDUCATIUS EXTINGITS AMB L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I LA FORMACIÓ BÀSICA DE PERSONES ADULTES
Sistema Llei 1970 (EGB_BUP)
Sistema LOGSE-LOE(ESO)
Formació Bàsica de Persones Adultes (FBPA)
8º EGB i Títol de Graduat Escolar o Certificat
d' Escolaridat
Segon curs d'ESO
Cicle I de la FBPA
Primer curs de BUP o Primer curs de Formació Professional de Primer Grau (FP1)
Tercer curs d' ESO
Primer nivell del Cicle II de la FBPA (GES I)

Segon curs de BUP o segon curs de la Formació Professional de Primer Grau (FP1) i Títol de Tècnic Auxiliar
Quart curs d'ESO i Títol de Graduat en Educació Secundària
Segon Nivell del Cicle II (GES II) de la FBPA
Anexo IX de la ORDEN de 14 de junio de 2000, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regula la implantación de los programas formativos dirigidos a la formación de personas adultas (DOCV 28-06-2000)

Equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller y Graduado Escolar a efectos laborales

En la actualidad, tanto lasAdministraciones públicas como las empresas privadas exigen en ocasiones estaren posesión de un determinado título o equivalente, como requisitopara el acceso a determinados
empleos públicos o privados.

En el caso de las personas adultas, implica establecer conexiones entre los distintos sistemas educativos y tipos de enseñanzas, de modo que se facilite el paso de unos a otros adoptando medidas para reconocer las equivalencias de los aprendizajes adquiridos con los actuales títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

Los requisitos para el reconocimiento de las equivalencias:
  1. Los ciudadanos o ciudadanas que soliciten el reconocimiento de equivalencias señaladas en los artículos 3.4. y 6 de la Orden EDU/1603/2009,de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, deben enviar a la Conselleria d'Educación y Ciencia:
  2. El impreso de la solicitud de equivalencia.
  3. Fotocopia compulsada del D.N.I. en vigor.
  4. Fotocopia compulsada del documento acreditativo de los estudios realizados por el interesado o interesada.

  1. Los ciudadanos o ciudadanas que soliciten el reconocimiento de las restantes equivalencias señaladas en la Orden EDU/1603/2009,de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como indica su artículo 5, excepto las establecidas en el artículo 3.4, la presentación del título o de la certificación académica de los estudios o pruebas requeridos en cada caso y la mención a esta Orden, será suficiente para la acreditación de la equivalencia con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el título de Bachiller, sin necesidad de otro trámite administrativo.

Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario