EL CENTRO

El Centre de Formació de Persones Adultes de Vinaròs depén de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. És doncs, un centre públic regulat per les diferents lleis i decrets que emanen del govern autonòmic valencià.

Les certificacions i títols que s'hi expedeixen tenen plena validesa oficial.

En el mateix edifici s'imparteixen cursos que depenen de l'Ajuntament de Vinaròs i no de la Generalitat Valenciana, organitzats pel Consell Municipal de Formació de Persones Adultes


CURSOS QUE IMPARTIM


Alfabetització: Aprende a llegir i escriure. Sense problemes. Sense vergonya. També iniciació a les matemàtiques amb les operacions bàsiques.

Neolectors: Per a aquelles persones que ja saben una mica llegir i escriure i volem millorar el seu nivell. ampliació de matemàtiques bàsiques i una mica de socials i naturals.

Ensenyaments de base: Curs que et millora el teu nivell cultural, i també et pot servir per a preparar-te per a cursar en anys posteriors el nivel següent, el graduat en secundària.

Graduat en educació secundaria: Presencial i a distància. Per a inscriure't a aquest curs has de tenir almenys 18 anys o 17 anys si tens un contracte d'aprenentatge d'una empresa.

Valencià A-1, B-1( elemental) i  C-1 (mitjà): Per a preparar els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. O simplement pel plaer d'aprendre, és clar....
IMPORTANTE: Els exàmens del nivel A-1 els realitza el nostre centre i la JQCV registrarà i expedirà el certificat a proposta del centre

Accés a cicles formatius de grau superior:  Es prepara la part comuna de l'exámen (Castellà, anglés, matemàtiques), i a més Geografia i Història.

Accés a la universitat per a majors de 25 anys: Segons el temari de la Universitat Jaume I, de Castelló. Es prepara la part comuna de l'exámen d'accés a la Universitat.  

Cursos de Inglés: Nivel A-1 i B-1

INSTAL.LACIONS

Les instal.lacions de què disposa el centre són:
Aules: Són 6, per a ús dels diferents grups d'alumnes.

Aula d'informática: Dedicada exclusivament a l'ensenyament d'informática. L'accés sols està permés als alumnes del centre acompanyats del professor corresponent. A més el centre disposa d'una pissarra digital, des del curs 2014-15.

Biblioteca: Hi trobareu gran diversitat de llibres, tant de consulta com de lectura. Aquest llibres estan a la vostra disposició en servei de préstec. Si esteu interessats a llegir-ne o consultar-ne algun, heu de comunicar-ho al professor encarregat per a què prenga nota del llibre i quede constància del préstec efectuat. 

Sala de professors i Secretaria/Direcció: Aquest espai és el que utilitzen els professors per a elaborar documents, corregir treballs, reunir-se.. així com tasques organitzatives, administratives o burocràtiques. Heu de tenir present que és un lloc de treball i, per tant, heu d'evitar accedir-hi sempre que no siga necessari.

Serveis: El centre disposa de serveis higiènics diferenciats tant per a professors com per als alumnes dels dos sexes.


No hay comentarios:

Publicar un comentario